Dzis jest Wtorek, 28.06.2022 Imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
 
Strona główna - aktualności
Szanowni Przedsiębiorcy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej O/T Przemyśl

W dniach 29.03 - 1.04 br Przemyski Konwent Społeczno - Gospodarczy był organizatorem niezwykle udanej misji gospodarczej do miasta Bielce (Balti) w Mołdawii. W misji wzięło udział 35 osób - przedstawicieli firm oraz Przemy-skiego Konwentu.

Reprezentantami KKK O/T P-śl na misje gospodarczą do Mołdawii byli pp:

Gerard Tadeusz Szymonicz  i Ryszard Miłoszewski
Bielce - to drugie pod względem wielkości miasto Mołdawii, w którym bardzo aktywnie prowadzi działalność Polonia - potomkowie tych, którzy w XIX wieku zostali tu przesiedleni. W mięście i okolicznych wsiach zarejestrowało się około 2000 Polaków.

Polski Dom ” - bo taką nazwę nosi wspólnota polska, prowadzi polską szkołę (uczącą głownie języka, historii i polskich tańców, muzyki i obyczajów), wspiera rów-nież jedyną katolicką parafię. W centrum miasta, w ciągu ostatnich 4 lat pod ducho-wym kierunkiem - proboszcza ks. Jacka Pucia wybudowano piękny katolicki ko-ściół. Marzeniem Polskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Bielcach i jego prezesa – Piotra Kotyliewicza jest stworzenie polskiego centrum handlowego (w oparciu o posiadane lokale ). Misja organizowana przez Przemyski Konwent miała więc bardzo zróżnicowane zadania, a jej członkowie byli podzieleni na zespoły:

1. Zespół ds. wspierania polskiej historii i kultury : powołany zespół na czele z wiceprezesem Przemyskiego Konwentu - Panią Bogusławą Pieczyńską i przedstawicielem Prezydenta m. Przemyśla - radnym Panem Jackiem Dygutem przygotował prezenty dla Polonii w postaci polskich książek oraz wózków dla osób niepełnosprawnych. Prezenty te zostały wręczone w trakcie jednego z wielu spotkań z Polonią. W trakcie spotkań, redaktor telewizji Polonia i TV3- Jerzy Giec– przygotował reportaż z życia Polaków w Mołdawii.

2. Zespół oświatowy: reprezentowany przez przedstawiciela Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Profesora Adama Fałowskiego oraz mgr Bogusławę Pieczyńską, którzy uczestniczyli w spo-tkaniach na Uniwersytecie w Bielcach, przekonując do idei współpracy i moż-liwościach studiowania młodych Mołdawian ( również z pochodzenia Polaków) w Przemyślu.

3. Na czele zespołu reprezentującego Konwent wobec władz miasta Bielce stał wójt gminy Przemyśl Pan Witold Kowalski oraz radny m. Przemyśla Pan Jacek Dygut

4. Zespół główny - gospodarczy, na czele którego stal Prezes Konwentu- Jan Piszak. W zespole tym uczestniczyło około 30 przedstawicieli różnych firm, z tak znanych m.in. jak firma Inglot, Szpak, Plasmet, Mokate, Bafra i wiele innych . Zespól ten odgrywał najważniejszą rolę w trakcie pobytu. Był gościem Mołdawskiej Pałaty Przemysłowo-Handlowej ( odpowiedni-ka polskiej Izby Gospodarczej) oraz Polskiego Centrum Wpierania Biznesu. Zespół w swoich działaniach był czynnie wspierany przez uczestni-czącego w spotkaniach Radcy Handlowego Ambasady Polskiej w Kiszy-niowe Pana Andrzeja Krasnodębskiego

Do najważniejszych działań zespołu należały:

• uczestnictwo w mołdawskich targach ”Wszystko do Domu”
• udział w konferencji i seminarium zapoznawczym z partnerami i od-powiednikami biznesowymi ( zorganizowanej w przez Mera m. Bielce
i Izby Gospodarczej) Spotkanie miało charakter oficjalny, międzynaro-dowy. W trakcie spotkania popisano oficjalne porozumienie
o współpracy pomiędzy Mołdawską Izbą Gospodarczą, a Przemy-skim Konwentem Społeczno- Gospodarczym. Porozumienie określa szereg działań , które zostaną podjęte w najbliższych latach
• udział w zwiedzaniu zakładów - ewentualnych przyszłych partnerów,
• bezpośrednie rozmowy i negocjacje handlowe z potencjalnymi partne-rami
• udział w spotkaniach gospodarczych (dotyczących cen towarów, lokali-zacji itp.) w stolicy Kiszyniowie oraz Bielcach.

Misja zakończyła sie sukcesem uczestniczących firm. Podpisano pierwsze umowy, zawarto wstępne i końcowe uzgodnienia handlowe.
Najważniejszym jednak sukcesem misji był fakt przyjęcia i zapoznania się z przyjaźnie ustosunkowanymi do Polaków biznesmenami mołdawskimi.
Na szczególne podkreślenie zasługują niezwykle wzruszające momenty misji, które przeżyto w trakcie spotkań z Polonią, koncertów polskich dzieci, czy w trakcie głównej mszy świętej - „Niedzieli Palmowej”– na którą oficjalnie zaproszono członków misji gospodarczej.

W imieniu Zarząd Konwentu:
Jan Piszak, Bogusława Pieczyńska,
Tadeusz Szymonicz, Piotra Ścibiwołk, Ryszard Miłoszewski

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ Z POBYTU W MOŁDAWII !!!

Stronę odwiedziło 1897 osób.